เก ณฑ์ 4วั นเกิ ดนี้ อีกไม่นานจะพ้ นทุ กข์จะได้รับโช คล าภจากผู้ให ญ่

เก ณฑ์ 4วั นเกิ ดนี้ อีกไม่นานจะพ้ นทุ กข์จะได้รับโช คล าภจากผู้ให ญ่ 

เกิ ดวันศุกร์ 

การเงิ นของคุณจะดีม า ก คุณจะเริ่มตั้งหลักทางการเงิ นได้ 

ถ้าเคยมีปัญหาเ รื่ อ งนี้มาก่อน ปีนี้บ อ กเลย ว่าสบ ายใจได้เลยน อ ก จ า กนี้ 

อาจจะได้รับข่ า วดีทางด้านการเงิ น เช่น ได้ขึ้นเงิ นเดือน ลูกห นี้คืนเงิ น 

หรือถูก ห ว ยร างวั ลใหญ่น อ ก จ า กนี้คุณจะพบช่ องทางทำเงิ นใหม่ ที่ช่วยให้การเงิ นเพิ่มพูนขึ้น พูด 

ได้ว่าคนเกิ ดในวันนี้ ในปีนี้ด ว งการเงิ นโดดเด่นม า ก เงิ นเข้าจ นกระเป๋าตุง 

ให้เก็บ ด ว ง นี้ไว้แล้วจะได้พบเจอแต่สิ่งดีเข้า 

เกราะกันเชื้อสร้างได้ 3 ข้อต้องทำ ห่างไกลไวรัสทั้งครอบครัว มาในชี วิตและ ค ร อ บ ค รั ว 

เกิ ดวันเส าร์ 

งานจะลุ่มดอน สักหน่อ ย ยังมีอะไรที่ไม่เข้าที่เข้าทาง 

แต่ในช่ วงนี้จะค่อ ยดีขึ้นเรื่อ ย มีโ อ ก าสจะได้รา ย 

ได้เพิ่ม ยิ่งใครที่ทำงานอ อนไลน์นั้ นจะมีโ อ ก าสได้รับเงิ นเยอะขึ้นจ า ก การข า ยของ 

ใครโสดอ ยู่ก็จะก็จะเจอเนื้ อคู่ที่เข้ากันได้ดีช่ วงเม ษานี้ 

ดว งจะค่อนข้างดี มีฐ านะร่ำร ว ยขึ้นค้ าข า ยมี 

กำไรงามแต่ก็ให้ห มั่นทำบุญด้วยนะบ ารมีจะได้ดีขึ้นเรื่อ ย 

เชื่ อถือว่า ด ว ง ของคุณกำ ลังจะดีแล้วอย่ า 

ลืมที่จะเก็ บโช คชะต าของตัวเอ งเอาไว้ 

ขอให้พ้ นเค ร า ะห์ ภั ยทุกสิ่งทุกอย่ างกำลังดำเนิ นไป ขอให้โช ค ดี 

เกิ ดวันจั นทร์ 

ค่อนข้างจะมี ม ร สุ มชี วิตหนักม า ก ทีเดียว 

เ รื่ อ งอะไรก็มีปั ญหา ทั้งความรัก การเงิ นการงานมีปั ญ ห าหนักหน่วงม า ก จ น 

แท บจะท้ออย่ างม า ก แล้วก็เต รี ย มตัวรั บ 

ท รั พย์ รับโช คได้เลยและถ้าห า กยังโสดมีโ อ ก าสจะได้ เจอคนที่รู้ใจด้วยนะ 

แถมยังมีฐานะดีขึ้น ร่ำร วย มีเงิ นเก็บพอหยิ บ 

อะไรในช่วงนี้ก็จะสมหวังไปหมดเก็ บ โช ค ด ว ง ชะต าไว้ 

ขอให้พ้นเค ร า ะห์ เจอความสุข เงิ นทอ งในชี วิต สาธุ 

เกิ ดวันอังค าร 

ตั้งแต่ปีก่อนแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะเจอปั ญห าเสมอมันวุ่ นว าย มันยุ่ งเหยิ งไปหมดเงิ นเข้ามาก็จริง แต่มันอ อ กไปไวม า ก จ น 

แท บจะมองมันไม่ทันเลย แต่ก็จะผ่านมันไปได้เมื่ อย่ างเข้ า ก ลางเดือนนี้ชี วิตจะเริ่ มสุขสบ ายมีรถ 

มีบ้ าน มีเงิ นทอ ง ต ามที่หวังเอาไว้ เชื่ อเถอะว่า ด ว ง 

ขอ งคุ ณกำลังจะดีแล้วอย่ าลืมที่จะเก็ บโช คชะต าของตัวเองเอาไว้ 

ขอให้พ้นเค ร าะห์ ภั ย ทุกสิ่งทุกอย่ างกำลังดำเนินไป ขอให้โ ช ค ดี 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *